Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser.

GREENBECH PARTNERS ApS

Niels Bohrs Alle 181, 5220 Odense SØ, cvr. 36 95 66 58

Gældende pr. 10. Januar 2021.

Ansvarsbegrænsning

Medmindre andet aftales kan GREENBECH PARTNERS ansvar i forbindelse med levering af ydelser, ikke overstige 5 gange det fakturerede og betalte honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 100.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse. Såfremt der er tale om en løbende ydelse, opgøres honoraret i forbindelse med ansvarsbegrænsning, som det i de seneste 12 måneders fakturerede og betalte honorar for denne ydelse.

Vi råder samtlige kunder til at få aftalerne specificeret på e-mail, såfremt der ikke foreligger noget aftalebrev.

Honorar

Vores honorar for arbejdet bliver fastsat efter medgået tid med satser, der svarer til de enkelte medarbejderes kompetencer og erfaring. I kan på forlangende altid få oplyst de aktuelle satser.

Der er inden for denne rammeaftale mulighed for at aftale andre betingelser for konkrete opgaver. Dog betinger vi, at enhver aftale, der afviger fra denne rammeaftale, skal være skriftlig i form af e-mail eller andet, før den er gyldig. Dette er af hensyn til indfrielse af begge parters forventninger. Alt arbejder der efter GREENBECH PARTNERS vurdering falder uden for den skriftlige aftale faktureres separat efter medgået tid.

Persondatapolitk

Persondatapolitik kan fremsendes separat på anmodning herom.

Kvalitetssikring

Alle Ydelser, der leveres af GREENBECH PARTNERS, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang.

Samarbejde

Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen. Det er Kundens og dennes personales opgave på enhver relevant måde at bistå GREENBECH PARTNERS i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

 – At stille alt relevant materiale til rådighed, organiseret systematisk, give de nødvendige oplysninger samt træffe alle nødvendige beslutninger inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang

 – At knytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til opgaven

– At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang aktivt samarbejder.

 – At medvirke aktivt til, at GREENBECH PARTNERS kan overholde al relevant national og international lovgivning

– At sikre, at GREENBECH PARTNERS modtager alt materiale og alle oplysninger af relevans for opgaven.

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger. Kunden bærer risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger vil medføre.

GREENBECH PARTNERS opfordrer i den forbindelse Kunden til at tilgå sin digitale postkasse, så relevante oplysninger kan indsendes til GREENBECH PARTNERS rettidigt.

GREENBECH PARTNERS rolle er:

 – At levere Ydelsen i overensstemmelse med Aftalen

 – At bistå kunden med forfalden ad.hoc arbejde

Aftalens ophør

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen, når Ydelsen er leveret. Ved aftalens ophør skal kunden betale for de indtil da leverede ydelser samt timeforbrug der forinden ikke er faktureret.

Tavshedspligt

GREENBECH PARTNERS er underlagt tavshedspligt, og er derfor forpligtet til at behandler alle oplysninger vedrørende kunden, fortroligt. GREENBECH PARTNERS fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med fortrolighed ved ekstern kommunikation.